Załącznik Nr 1


Regulamin Klubu


§ 1. Zasady ogólne
1. Zawodnikiem Klubu może zostać dziecko w wieku 5-14 lat, zarówno chłopcy jak i dziewczynki.
2. Zajęcia szkoleniowe (treningi) w Klubie odbywają się z trybie grupowym, w kategoriach wiekowych: SKRZAT (do 7 lat), ŻAK (8-9 lat), ORLIK (10-11 lat), MŁODZIK (12-13 lat).
3. Zajęcia szkoleniowe (treningi) mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą Rodzice lub Opiekunowie prawni. W przypadku kiedy trening odbywa się na terenie szkoły, do której uczęszcza Zawodnik jego Rodzic /Opiekun prawny może wyrazić pisemną zgodę na odbiór Zawodnika ze świetlicy i doprowadzenie na trening przez trenera prowadzącego w danej lokalizacji szkolenie sportowe (trening) z jednoczesnym obowiązkiem odebrania Zawodnika przez Rodzica /Opiekuna prawnego po zakończonym treningu, zgodnie z harmonogramem określonym przez Klub.
4. Czas jednostki treningowej wynosi minimum 60 minut dla dzieci w wieku szkolnym, minimum 30 minut dla dzieci w wieku przedszkolnym.
5. Zajęcia szkoleniowe (treningi) prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (trenerów).
6. Każdy nowy Zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w jego pierwszym treningu piłkarskim na podstawie oświadczenia o stanie zdrowia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Klub zastrzega sobie prawo dopuszczenia Zawodnika do udziału w treningach po przedstawieniu zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza sportowego.
7. Zawodnik ma prawo do skorzystania z wizyt u lekarza medycyny sportowej, fizjoterapeuty, ortopedy w Klinice współpracującej z Klubem.
8. Zawodnik ma obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW obejmującego piłkarskie pozaszkolne zajęcia sportowe. Klub ma prawo do żądania przedstawienia stosownego zaświadczenia i/lub do przedstawienia oferty ubezpieczeniowej.
9. Każdego Zawodnika obowiązuje punktualność, dyscyplina, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych.
10. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.
12. Zajęcia szkoleniowe (treningi) nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy (święta państwowe i kościelne).
§ 2. Prawa i obowiązki Zawodnika
1. Zawodnik Klubu zobowiązuje się:
a. godnie reprezentować barwy Klub zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
b. szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania,
c. szanować i słuchać poleceń trenerów i na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie,
d. dbać o koleżeńską atmosferę w zespole, wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
e. przed, w trakcie, jak i po zajęciach szkoleniowych (treningu) na prośbę trenera pomagać podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
f. wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia, być sumiennym i zdyscyplinowanym,
g. w trakcie zajęć szkoleniowych (treningu) skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach, wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
h. zawsze w widoczny sposób dziękować sympatykom i kibicom oraz pozdrawiać kibiców innych drużyn.
i. w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
j. szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest naszą wspólną własnością. Po zakończeniu treningu lub meczu otrzymany sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który Rodzic /Opiekun prawny poniósł całkowity koszt zakupu.
k. stawiać się na zajęcia szkoleniowe (trening) w kompletnym klubowym stroju piłkarskim (koszulka, spodenki, getry i/lub dres), obuwiu piłkarskim, ochraniaczach oraz z piłką i minimum 0,5 l wody niegazowanej, niesmakowej. Strój sportowy powinien być adekwatny do miejsca i panujących warunków atmosferycznych.
l. stawiać się na zajęcia szkoleniowe (treningi) minimum 10 minut przed ich planowym rozpoczęciem lub według wytycznych trenera.
ł. dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania. Trener ma prawo poprosić zawodnika lub rodzica o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji.
2. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować kary, takie jak:
a. ostrzeżenia,
b. minutowe przerwy w uczestnictwie w treningu,
c. stosowne spotkania z rodzicami.
d. czasowe zawieszenie lub wykreślenie z listy zawodników Klubu (w zależności od wagi przewinienia)
§ 3. Sprzęt i strój treningowy
1. Klubowy strój treningowy - strój sportowy przeznaczony do gry w piłkę podczas zajęć szkoleniowych (treningów) prowadzonych przez Klub w barwach klubowych i z herbem Klubu.
2. Klubowy strój treningowy jest elementem wyróżniającym Zawodników. Posiadanie stroju warunkuje przynależność do Klubu, udział w treningach, meczach, turniejach czy sparingach.
3. Rodzic /Opiekun prawny zobowiązuje się do zakupu klubowego stroju sportowego - koszulka, spodenki, getry, dres oraz piłka. Zakup klubowego stroju treningowego odbywa się przez klubowy system elektroniczny, do którego login zostanie przesłany przez Klub w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
4. Klub zastrzega sobie prawo do nałożenia na Zawodników wymogu posiadania obuwia sportowego dostosowanego do nawierzchni boisk.
5. Zakup klubowego stroju treningowego, w którym Zawodnik uczestniczy w zajęciach, według aktualnego cennika następuje najpóźniej 30 dni od dnia podpisania umowy. Po tym czasie trener ma prawo nie wpuścić dziecka na trening.
§ 4. Opłaty
1. Opłata abonamentowa – opłata za zajęcia szkoleniowe (treningi) w Klubie obejmująca miesiące od września do sierpnia (12 miesięcy).
a. Opłata abonamentowa, o której mowa w pkt 1, w okresie od września do czerwca (10 miesięcy) uwarunkowana jest liczbą jednostek treningowych w miesiącu (abonament) oraz kategorią wiekową.
ABONAMENT dla kategorii wiekowej SKRZAT (do 7 lat):
opłata abonamentowa miesięczna : 169 zł (2 j. treningowe w tygodniu)
opłata abonamentowa miesięczna dla rodzeństwa Zawodnika : 135 zł (2 j. treningowe w tygodniu)
ABONAMENT dla kategorii wiekowej ŻAK (8-9 lat), ORLIK (10-11 lat), MŁODZIK (12-13 lat)
opłata abonamentowa miesięczna : 199 zł (3 j. treningowe w tygodniu)
opłata abonamentowa miesięczna dla rodzeństwa Zawodnika : 159 zł (3 j. treningowe w tygodniu)
b. Opłata abonamentowa miesięczna dla rodzeństwa Zawodnika określona została w wysokości – 20% opłaty abonamentowej podstawowej.
c. Opłata abonamentowa, o której mowa w pkt 1, w okresie od lipca do sierpnia (2 miesiące) za udział Zawodnika w szkoleniu sportowym (treningach) przez 2 miesiące (okres wakacyjny lipiec-sierpień) w sezonie 2019/2020 opłata wynosi 100 zł.
d. Opłata abonamentowa, o której mowa w pkt 1 płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry (np. za uczestnictwo w zajęciach w maju opłatę należy uiścić do 10 maja) na rachunek bankowy: BOJA: 81 1140 2004 0000 3702 7642 0335
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, rok urodzenia Zawodnika oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.
e. Opłata za miesiące wakacyjne lipiec - sierpień uprawnia Zawodnika do udziału, w tym okresie, w szkoleniu sportowym (treningach) w wymiarze 8 (ośmiu) jednostek treningowych. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem wakacyjnym określonym przez Klub.
f. Pierwszą opłatę abonamentową, o której mowa w pkt 1, należy wpłacić przed przyjściem Zawodnika na jego drugi trening (pierwsze zajęcia są bezpłatne). Jeżeli drugi trening Zawodnika odbywa się między 15 a 30/31 dniem miesiąca opłata abonamentowa za ten miesiąc wynosi 50% opłaty miesięcznej lub opłaty dokonywane są za każdy pojedynczy trening (wybieramy opcję korzystniejszą dla Rodzica) według cennika. Opłata za połowę abonamentu nie jest możliwa w kolejnych miesiącach.
g. W przypadku nieobecności Zawodnika na treningach w miesiącu, za który została dokonana wpłata pieniądze nie będą zwracane. Wpłata za miesiąc, w którym Zawodnik był nieobecny na zajęciach szkoleniowych (treningach), nie zostanie również zaksięgowana jako wpłata za kolejny miesiąc.
h. W przypadku braku wpłaty za dwa kolejne miesiące Klub zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, jak: odmowa udziału Zawodnika w treningu lub zawodach, wykreślenie z listy Zawodników Klubu.
2. Roczna opłata organizacyjna - płatna w ciągu 14 dni od podpisania umowy, przelewem na numer konta bankowego wskazanego w § 4 pkt 1d Regulaminu, ważna w okresie wrzesień – sierpień. W sezonie 2019/2020 opłata wynosi 50 zł.
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, rok urodzenia Zawodnika z dopiskiem „roczna opłata organizacyjna”.
3. Klub może odstąpić od pobrania rocznej opłaty, wskazanej w § 4 pkt 2 w wypadkach określonych indywidualnie z Rodzicem /Opiekunem Prawnym w umowie o przystąpieniu do programu szkoleniowego.
§ 5. Inne postanowienia
1. Rodzic /Opiekun prawny Zawodnika jest zobowiązany - przed drugim treningiem dziecka dostarczyć podpisaną umowę o przystąpieniu do programu szkoleniowego.
2. Wszelkie informacje dotyczące zajęć treningowych i organizacyjne przekazywane będą rodzicom /Opiekunom prawnym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości sms, telefonicznie lub przez klubowy system elektroniczny.
3. Pod pojęciem klubowy system elektroniczny rozumie się: system do zarządzania klubem sportowym służący ewidencjonowaniu zawodników, płatności, grup treningowych, miejsc i godzin treningów, zawierający informacje o obozach, półkoloniach, zawierający sklep ze sprzętem i odzieżą treningową.
4. Podpisanie przez Rodzica /Opiekuna prawnego Zawodnika umowy o przystąpieniu do programu szkoleniowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
5. Podpisanie umowy oraz akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie wyrażenie przez Rodzica /Opiekuna prawnego Zawodnika zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez ograniczenia w czasie, miejscu oraz w liczbie egzemplarzy przez Klub lub jego partnerów i sponsorów wizerunku Zawodnika oraz wizerunku Rodzica /Opiekuna prawnego utrwalonego na fotografiach lub filmach wykonanych w czasie zajęć, treningów, wyjazdów, meczy i innych imprez organizowanych przez Klub (opieka, edukacja, zajęcia sportowe, obozy, półkolonie) w celach szkoleniowych i promocyjnych, na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym publikacjach prasowych, w internecie, materiałach promocyjnych. Zgoda dotyczy także wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję Klubu. Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne (art. 81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych DZ.U z 2019 r. poz. 1231 tekst jednolity).


Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin :
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna prawnego data

 

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BOJA Maciej Witkowski w Warszawie w zakresie objętym realizacją umowy o przystąpieniu do programu szkoleniowego.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją umowy o przystąpieniu do programu szkoleniowego.
- Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w/w Rozporządzenia. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi podpisanie i wykonanie umowy.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Maciej Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BOJA Maciej Witkowski w Warszawie, a także podmioty współpracujące w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o przystąpieniu do szkolenia.
- Pani/Pana ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe jednak uniemożliwi realizowanie zawartej umowy.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe organu nadzorczego: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, infolinia: 606-950-000.

Zapoznałem/am się z Klauzulą Informacyjną RODO
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Rodzica/ opiekuna prawnego data

The Joomla! name is used under a limited license from Open Source Matters in the United States and other countries. LTheme.com is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project.

Designed by LTheme.com - Powered by Joomla!

Copyright © 2013 LTheme.com. All rights reserved. Many features demonstrated on this website are available only in template.

All stock photos used on this template demo site are only for demo purposes and not included in the template package.

Search